விருந்து

விருந்து நான்கு வரிகவிதை
-----------------

விருந்து உறவுகலுக்கு கொண்டாட்டம்
வீட்டிலுள்ள சேவலுக்கு திண்டாட்டம்
உள்ளவனுக்கு செய்தால்  நஞ்சு
இல்லாதவனுக்கு செய்தால் தொண்டு

^^^
கவிப்புயல் இனியவன்

21.04.2017 to 22.04.2017

கருத்துகள்

பிரபலம் பெற்ற கவிதை

ஹைக்கூ , சென்ரியு , லிமரைக்கூ வடிவம்

தேர் திருவிழா

உயிர் மூன்றெழுத்து கவிதை மூன்று வரி