தமிழ்ப் பெயர் சூட்டுவோம்

தமிழ்ப் பெயர் சூட்டுவோம்
--------------
1) அடியார்
2) அதியமான்
3) அந்திவண்ணன்
4) அம்பலக்கூத்தன்
5) அம்பலவாணன்
6) அரங்கண்ணல்
7) அரங்கநம்பி
8) அரங்கவாணன்
9) அரசு
10) அரவணை
11) அரிமுகநம்பி
12) அரியணைநம்பி
13) அருட்கடல்
14) அருட்கோ
15) அருட்சுடர்
16) அருட்செல்வன்
17) அருண்மணி
18) அருண்மொழி
19) அருமறைநம்பி
20) அருளரசன்
21) அருளரசு
22) அருளழகன்
23) அருளாளன்
24) அருள்
25) அருள்நந்தி
26) அருள்நம்பி
27) அருள்மாமணி
28) அருள்முரசு
29) அருள்வேந்தன்
30) அலர்மணி
31) அலர்வாணன்
32) அலையண்ணல்
33) அலைவாணன்
34) அழகண்ணல்
35) அழகியநம்பி
36) அழல்வண்ணன்
37) அறவாணன்
38) அறிவழகன்
39) அறிவுக்கரசு
40) அறிவுடைநம்பி
41) அறிவொளி
42) அறுமுகநம்பி
43) அனல்வேந்தன்
44) அன்பரசன்
45) அன்பரசு
46) அன்பழகன்
47) ஆடலரசு
48) ஆடலழகன்
49) ஆடல்வேந்தன்
50) ஆடவல்லான்
51) ஆழிவேந்தன்
52) ஆளவந்தார்
53) ஆற்றலரசு
54) ஆனைமுகவன்
55) இசைப்பித்தன்
56) இசைமணி
57) இசைமாமணி
58) இசைமுரசு
59) இசையரசு
60) இசைவாணன்
61) இசைவேந்தன்
62) இமயவரம்பன்
63) இமையவன்
64) இயல்வாணன்
65) இருமுடிவேந்தன்
66) இலக்கிய ஒளி
67) இலக்கியச்செல்வன்
68) இலக்கியநம்பி
69) இலக்கியவாணன்
70) இலக்கியன்
71) இலக்குவன்
72) இளங்கண்ணன்
73) இளங்கதிர்
74) இளங்கிள்ளி
75) இளங்கோ
76) இளங்கோவன்
77) இளஞ்சுடர்
78) இளஞ்சோழன்
79) இளந்திரையன்
80) இளந்தென்றல்
81) இளந்தென்னன்
82) இளந்தேவன்
83) இளமதி
84) இளமாறன்
85) இளமுருகு
86) இளம்பரிதி
87) இளம்வழுதி
88) இளவரசன்
89) இளவரசு
90) இளவல்
91) இளவழகன்
92) இளவேந்தன்
93) இளவேனில்
94) இறைக்குருவன்
95) இறைமுடி
96) இறையண்ணல்
97) இறையொளி
98) இனியன்
99) இன்பக்கூத்தன்
100) ஈகவேந்தன்
101) ஈகைநம்பி
102) ஈர்ங்கதிர்நம்பி
103) ஈழவேந்தன்
104) உமையவள்நம்பி
105) உரைமாமணி
106) உரைவாணன்
107) உரைவேந்தன்
108) உலகநம்பி
109) உலகமுதல்வன்
110) உவகையரசு
111) உழவர்ச்செம்மல்
112) உறைவாணன்
113) ஊதாமாயவன்
114) ஊரன்
115) ஊருணிவேந்தன்
116) ஊர்காவலன்
117) ஊழிமுதல்வன்
118) ஊழொளி
119) எழிலரசன்
120) எழிலரசு
121) எழில்மணி
122) எழில்மதி
123) எழில்வாணன்
124) எழிற்பித்தன்
125) எழினி
126) எழினிவேந்தன்
127) எழுகதிர்
128) எழுஞாயிறு
129) எழுமதி
130) எழுமலைவாணன்
131) ஏடகநம்பி
132) ஏந்திசைவாணன்
133) ஏழிசைநம்பி
134) ஏழிசைவாணன்
135) ஏற்றணைநம்பி
136) ஐங்கணைச்செம்மல்
137) ஐங்கணைநம்பி
138) ஐங்கரன்
139) ஐஞ்சுடர்
140) ஐந்திணையரசு
141) ஐந்தெழுத்தன்
142) ஐம்முகநம்பி
143) ஐயாறப்பன்
144) ஐயாறு
145) ஒட்டக்கூத்தன்
146) ஒப்பிலியப்பன்
147) ஒழுகிசைவாணன்
148) ஒளிமணி
149) ஒளிமதி
150) ஒன்றிமுத்து
151) ஓரி
152) ஓரிவேந்தன்
153) ஓலைவாணன்
154) ஓவியன்
155) ஔவைச்செல்வன்
156) கடலரசு
157) கடல்வண்ணன்
158) கண்மணி
159) கதிரவன்
160) கதிரொளி
161) கதிர்மணி
162) கதிர்மாமணி
163) கரிகாலன்
164) கலைக்குன்றன்
165) கலைச்செல்வன்
166) கலைநம்பி
167) கலைநேயன்
168) கலைப்பித்தன்
169) கலைமணி
170) கலைமாமணி
171) கலைமுரசு
172) கலையண்ணல்
173) கலையரசன்
174) கலையழகன்
175) கலைவாணன்
176) கலைவேந்தன்
177) கவிக்கோ
178) கவிதைப்பித்தன்
179) கவிமணி
180) கவிமாமணி
181) கவிமுரசு
182) கவியண்ணல்
183) கவியரசன்
184) கவியரசு
185) கவியழகன்
186) கவிவாணன்
187) கவிவேந்தன்
188) கனிச்செல்வன்
189) கனிமொழி
190) கனியழகன்
191) கனிவண்ணன்
192) காங்கேயன்
193) காந்தன்
194) காப்பியமணி
195) காராளன்
196) காரி
197) கார்முகில்
198) கார்வண்ணன்
199) கார்வேந்தன்
200) காவிரிச்செல்வன்
201) காவிரிநம்பி
202) காவிரிநாடன்
203) கிழக்கொளி
204) கிள்ளி
205) கிள்ளிவளவன்
206) கீற்றுநிலவன்
207) கீற்றுமதி
208) குஞ்சு
209) குடியரசு
210) குயிலன்
211) குரு
212) குலோத்துங்கன்
213) குவலயன்
214) குழகன்
215) குழல்வாணன்
216) குறட்செல்வன்
217) குறள்பித்தன்
218) குறிஞ்சிவேந்தன்
219) கூடலரசு
220) கூடல்மாமணி
221) கூடல்வேந்தன்
222) கூத்தரசன்
223) கூத்தன்
224) கூர்மதி
225) கெழுதகைநம்பி
226) கேண்மையரசு
227) கைத்தலம்
228) கைம்மலை
229) கைவளம்
230) கொங்குநாடன்
231) கொடியரசு
232) கொடுமுடி
233) கொடையரசு
234) கொல்லிவெற்பன்
235) கொள்கைவேந்தன்
236) கொற்கை வேந்தன்
237) கொற்றவன்
238) கொன்றைவேந்தன்
239) கோடிச்செல்வன்
240) கோப்பெருஞ்சோழன்
241) கோமகன்
242) கோவலன்
243) கோவூர்கிழார்
244) கோவேந்தன்
245) சங்கத்தமிழன்
246) சங்குவண்ணன்
247) சங்கேந்தி
248) சந்தன வண்ணன்
249) சமரன்
250) சாதனைச்செல்வன்
251) சாமந்திவண்ணன்
252) சாலை இளந்திரையன்
253) சிந்தனைச்சிற்பி
254) சிந்தனைச்செல்வன்
255) சிலம்பன்
256) சிலம்புச்செல்வன்
257) சிவநேயன்
258) சிவமணி
259) சிவன்
260) சிற்பி
261) சிற்பி
262) சிற்றம்பலம்
263) சிற்றம்பலன்
264) சிற்றரசன்
265) சிற்றரசு
266) சீராளன்
267) சுடரொளி
268) சுடர்க்குன்றன்
269) சுடர்மணி
270) சுடர்மாமணி
271) சுடர்வேந்தன்
272) செங்குட்டுவன்
273) செங்குன்றன்
274) செங்கோல்
275) செங்கோன்
276) செஞ்சுடர்
277) செந்தமிழ்ச்செல்வன்
278) செந்தமிழ்வேந்தன்
279) செந்திலண்ணல்
280) செந்தோழன்
281) செம்பியன்
282) செம்மணி
283) செல்வமணி
284) செல்வம்
285) செவ்வேள்
286) செழியன்
287) சென்னி
288) சேக்கிழார்
289) சேந்தன்
290) சேரலன்
291) சேரலாதன்
292) சேரவேந்தன்
293) சேரன்
294) சொல்லரசன்
295) சொல்லழகன்
296) சொல்லின்செல்வன்
297) சொல்வேந்தன்
298) சொற்கோ
299) சோலைமலை
300) சோழவேந்தன்
301) சோழன்
302) தணிகைச்செல்வன்
303) தணிகைநம்பி
304) தணிகையண்ணல்
305) தணிகைவேந்தன்
306) தண்மதிநம்பி
307) தமிழண்ணல்
308) தமிழரசன்
309) தமிழரசு
310) தமிழருவி
311) தமிழழகன்
312) தமிழொளி
313) தமிழ்,
314) தமிழ்எழிலன்,
315) தமிழ்க்கடல்
316) தமிழ்க்கதிர்
317) தமிழ்க்கனல்
318) தமிழ்க்கனி
319) தமிழ்க்கிழான்
320) தமிழ்க்குன்றன்
321) தமிழ்க்கோ
322) தமிழ்ச்சித்தன்,
323) தமிழ்மணி,
324) தமிழ்ச்செல்வன்
325) தமிழ்ச்செழியன்
326) தமிழ்த்தம்பி
327) தமிழ்த்தென்றல்
328) தமிழ்த்தேவன்
329) தமிழ்த்தேறல்,
330) தமிழ்த்தொண்டன்,
331) தமிழ்நம்பி
332) தமிழ்நாடன்,
333) தமிழ்நாவன்,
334) தமிழ்நிலவன்,
335) தமிழ்நெஞ்சன்,
336) தமிழ்நேயன்
337) தமிழ்ப்பரிதி
338) தமிழ்ப்பழம்
339) தமிழ்ப்பித்தன்
340) தமிழ்ப்புயல்
341) தமிழ்ப்புனல்,
342) தமிழ்ப்பொழில்
343) தமிழ்மகன்
344) தமிழ்மணி
345) தமிழ்மதி
346) தமிழ்மலர்
347) தமிழ்மல்லன்
348) தமிழ்மறை
349) தமிழ்மறையான்
350) தமிழ்மாமணி
351) தமிழ்மாறன்
352) தமிழ்மாறன்
353) தமிழ்முகிலன்.
354) தமிழ்முகில்
355) தமிழ்முடி,
356) தமிழ்முதல்வன்,
357) தமிழ்முரசு
358) தமிழ்வண்ணன்,
359) தமிழ்வழுதி
360) தமிழ்வளவன்
361) தமிழ்வாணன்
362) தமிழ்வென்றி
363) தமிழ்வேந்தன்
364) தமிழ்வேலன்,
365) தவமணி
366) தாமரைக்கனி
367) தாமரைச்செல்வன்
368) தாமரைநம்பி
369) தாமரைமணி
370) தாமரைவாணன்
371) திருப்புகழ்
372) திருமலைநம்பி
373) திருமலைவாணன்
374) திருமாவளவன்
375) திருமுடிவேந்தன்
376) திருமொழி
377) திருவளர்நம்பி
378) தில்லைமாமணி
379) தில்லையண்ணல்
380) தில்லைவாணன்
381) தில்லைவேந்தன்
382) தீம்புனல்நம்பி
383) தூயஒளி
384) தூயதமிழ்
385) தூயமணி
386) தூயமதி
387) தூயமாங்கனி
388) தூயோன்
389) தென்முகநம்பி
390) தென்னரசு
391) தென்னவன்
392) தென்னன்
393) தேமாங்கனி
394) தேவநேயன்
395) தேவன்
396) தொல்காப்பியன்
397) நக்கீரன்
398) நடவரசன்
399) நரமடங்கல்
400) நலங்கிள்ளி
401) நள்ளி
402) நற்றமிழ்நம்பி
403) நன்னெறிநம்பி
404) நாவரசு
405) நாவலர்நம்பி
406) நாவாணன்
407) நாவுக்கரசன்
408) நாவுக்கரசு
409) நாவேந்தன்
410) நித்தலின்பன்
411) நீடூழிவாணன்
412) நீலமணி
413) நீலவண்ணன்
414) நெடுஞ்செழியன்
415) நெடுவேள்
416) பகலவன்
417) பரங்குன்றன்
418) பரிதி
419) பரிமேலழகன்
420) பல்லவன்
421) பழங்குன்றன்
422) பாண்டியன்
423) பாரி
424) பாரிமைந்தன்
425) பாரிவேந்தன்
426) பாரிவேள்
427) பாவரசு
428) பாவலன்
429) பாவாணன்
430) பாவேந்தன்
431) பிறைசூடி
432) பிறைமுடி
433) பிறையொளி
434) புகழேந்தி
435) புகழொளி
436) புகழ்
437) புகழ்மணி
438) புகழ்மாமணி
439) புதுமைப்பித்தன்
440) புயல்மணி
441) புரவலன்
442) புலமைப்பித்தன்
443) புவியரசன்
444) புவியரசு
445) புவியழகன்
446) புவிவேந்தன்
447) புள்ளரசன்
448) புள்ளரசு
449) புனல்வேந்தன்
450) புனிதன்
451) பூங்குன்றன்
452) பூந்தமிழ்
453) பூவழகன்
454) பூவாணன்
455) பூவேந்தன்
456) பெருஞ்சித்திரன்
457) பெருந்தகை
458) பெருவழுதி
459) பேகன்
460) பேரரசன்
461) பேரரசு
462) பேரறிவாளன்
463) பேராசிரியன்
464) பேரின்பம்
465) பேரொளி
466) பைந்தமிழரசு
467) பைந்தமிழ்ப்பாரி
468) பைந்தமிழ்வாணன்
469) பைந்தமிழ்வேந்தன்
470) பொய்கைநம்பி
471) பொய்யாமொழி
472) பொழிலரசு
473) பொழில்
474) பொற்குன்றன்
475) பொற்கோ
476) பொற்செல்வன்
477) பொன்மணி
478) பொன்மதிச்செல்வன்
479) பொன்முடி
480) பொன்வண்ணன்
481) பொன்னம்பலம்
482) பொன்னம்பலன்
483) பொன்னரசன்
484) பொன்னரசு
485) பொன்னழகன்
486) பொன்னித்துறைவன்
487) பொன்னியின்செல்வன்
488) பொன்னிவளவன்
489) மங்கைபங்கன்
490) மணிக்கொடி
491) மணிமொழி
492) மணியரசன்
493) மணியரசு
494) மணிவண்ணன்
495) மதியரசன்
496) மதியரசு
497) மதியழகன்
498) மதியொளி
499) மதிவாணன்
500) மதிவேந்தன்
501) மயிலண்ணல்
502) மயிலரசன்
503) மயிலரசு
504) மயிலழகன்
505) மயிலுடைநம்பி
506) மயிலூர்தி
507) மயில்வாகனன்
508) மயில்வாணன்
509) மருதவாணன்
510) மருத்துவமணி
511) மரையண்ணல்
512) மரைவாணன்
513) மரைவேந்தன்
514) மலர்மணி
515) மலர்மன்னன்
516) மலர்வாணன்
517) மலர்வேந்தன்
518) மலைமகன்
519) மலையண்ணல்
520) மலையழகன்
521) மலைவாணன்
522) மறைமணி
523) மறைமலை
524) மறையண்ணல்
525) மன்றவாணன்
526) மன்னர்மன்னன்
527) மாசிலாமணி
528) மாதவன்
529) மாமல்லன்
530) மாயவன்
531) மாயழகன்
532) மாயன்
533) மாவேந்தன்
534) மாறன்
535) மீனவன்
536) முகிலரசு
537) முகிலன்
538) முகில்மணி
539) முகில்வண்ணன்
540) முக்கண்ணன்
541) முடியரசன்
542) முடியரசு
543) முதுகுன்றன்
544) முத்தமிழ்
545) முத்தமிழ்ச்செல்வன்
546) முத்தமிழ்நம்பி
547) முரசொலி
548) முருகவேல்
549) முருகவேள்
550) முல்லைவாணன்
551) முல்லைவேந்தன்
552) மூவேந்தன்
553) மெய்யழகன்
554) யாழ்வேந்தன்
555) வணங்காமுடி
556) வரம்பிலின்பன்
557) வல்லத்தரசு
558) வல்லரசு
559) வழுதி
560) வளநாடன்
561) வளவன்
562) வளனரசு
563) வள்ளல்
564) வள்ளிமணாளன்
565) வாகைவேந்தன்
566) வாய்மையழகன்
567) வாரணன்
568) வாலறிவன்
569) வானமாமணி
570) வானமாமலை
571) வானவரம்பன்
572) வானவராயன்
573) வான்மணி
574) விண்மணி
575) வில்லவன்கோதை
576) வில்லழகன்
577) வில்லாளன்
578) வில்வேந்தன்
579) வெண்மணி
580) வெண்மதிச்செல்வன்
581) வெற்றிச்செல்வன்
582) வெற்றியழகன்
583) வெற்றிவேந்தன்
584) வேந்தன்
585) வேல்மணி
586) வேழவேந்தன்
587) வைகறைச்செல்வன்
588) வைகைச்செல்வன்
589) வைகைத்துறைவன்
590) வையகம்
- தொகுப்பு : தமிழ்ப் பணி மன்றம் ஆட்சியர் வை.வேதரெத்தினம்

கருத்துகள்

பிரபலம் பெற்ற கவிதை

ஹைக்கூ , சென்ரியு , லிமரைக்கூ வடிவம்

தேர் திருவிழா

கவிதை மற்றும் கட்டுரைகள்