அஃகம் சுருக்கேல்

இந்த 45 சொற்களில் மிக குறைவான சந்தர்பங்களில் ஏழு அல்லது எட்டு சொற்களையே செந்தமிழில் பயன்படுத்துகிறோம். நாற்பத்தைந்தே சொற்கள் என்பதால், பட்டியல் இடுவது எளிது என்பதனால், ஒரு பதிவு கருதி அவற்றைக் கீழே தருகிறேன்.

1. அஃகடி – அக்கடி, துன்பம்
2. அஃகம் – தானியம், நீரூற்று, முறைமை
3. அஃகு – தகுதி, ஊறு நீர்
4. அஃகரம் – வெள்ளெருக்கு
5. அஃகான் – The letter of அ. அகரம்
6. அஃகுதல் – அளவில் குறுகுதல், சுருங்குதல், மனம் குன்றுதல், நுண்ணிதாதல், கழிந்து போதல், குவிதல் – ‘ஆம்பல் அஃகுதலும்’
7. அஃகுவஃகெனல் – Expression of restless wanderings. அஃகு அஃகு எனல்.
8. அஃகுல்லி – உக்காரி எனும் சிற்றுண்டி (பிங்கல நிகண்டு)
9. அஃகேனம் – The letter ஃ. ஆய்த எழுத்து
10. அஃதான்று – Besides
11. அஃது – அது
12. அஃதே – Indeed, Alright. அப்படியே.
13. அஃதை – சோழன் ஒருவனின் மகள்
14. அஃபோதம் -சகோலப் பறவை (பிங்கல நிகண்டு)
15. அஃறிணை – அல் திணை
16. இஃது – இது
17. எஃகம் – எஃகு, எஃகாயுதம், வாள், வேல், சக்கரம், பிண்டி பாலம் (Javelin) , சூலம் (Trident)
18. எஃகுதல் - To pull with fingers, as cotton. பன்னுதல், எஃகின பஞ்சு போல, அராய்தல், எட்டுதல். அவனை எஃகிப் பிடி. நெகிழ்தல், அவிழ்தல் வளைவு நிமிர்தல், To Spring back ஏறுதல்
19. எஃகு - கூர்மை, மதிநுட்பம், உருக்கு (steel), ஆயுதம், வேல்.
20. எஃகு கோல் – பஞ்சு அடிக்கும் வில்.
21. எஃகு செவி – நுனித்து அறியும் செவி.
22. எஃகு படுதல் – இளகின நிலை அடைதல்
23. எஃகுறுதல் – அறுக்கப்படுதல், பன்னப்படுதல்
24. ஒஃகுதல் – பின் வாங்குதல்
25. காஃசு – ¼ பலம்
தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
வேண்டாது சாலப் படும் [குறள் – 1037]
26. கஃறெனல் – கறுத்துள்ளமை காட்டும் குறிப்பு
An expression signifying blackness
27. சஃகுல்லி – சிற்றுண்டி வகை (பிங்கலம்)
28. சிஃகுவீகம் – நாக்கை உள்ளே இழுக்கும் ஜன்னி
29. சுஃறெனல் – Expression of rusting – as of Palmyra leaves, spreading fire, ஒலிக்குறிப்பு
30. சுஃஃறெனல் “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
31. சுஃறு “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
32. பஃதி – பகுதி
33. பஃது – பத்து
34. பஃபத்து – பத்துப் பத்து
35. பஃறி – படகு, மரக்கலம், ரேவதி நட்சத்திரம்
36. பஃறியர் – நெய்தல் நில மக்கள் (சூடாமணி நிகண்டு)
37. பஃறுளி– பல் துளி – பஃறுளி ஆறு.
38. பஃறொடை – பாவினம்
39. பஃறொடை வெண்பா – நாலடிக்கு அதிகமான வெண்பா
40. மஃகான் – மகர ஒற்று
41. வெஃகு – பேராசை
42. வெஃகல் – பேராசை
43. வெஃகா – வேகவதி நதி, திருமால் திருப்பதி.
44. வெஃகாமை – அவாவின்மை, பிறர் பொருளை வெளவக் கருதாமை, வெறுப்பு. திருக்குறளின் 18-ஆம் அதிகாரம்
45. வெஃகுதல் – மிக விரும்புதல், பிறர் பொருளை இச்சித்தல்

அஃகம் சுருக்கேல்: நாஞ்சில் நாடன்
thanks ; நிழலி

கருத்துகள்

பிரபலம் பெற்ற கவிதை

ஹைக்கூ , சென்ரியு , லிமரைக்கூ வடிவம்

தேர் திருவிழா

கவிதை மற்றும் கட்டுரைகள்